ДО: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ДО: ЛЕФТЕР ГЕРАСИМОВ ИЛИЕВ гр.Джебел, ДО: САЛИЯ РАСИМ АЛИ гр.Джебел, кв.Прогрес №81 ДО: ХАСИБЕ АХМЕД АЛИ гр.Джебел, кв.Прогрес №114 ДО: НАЗМИЯ САДУЛА МУХАРЕМ общ.Разград, с.Лудогорци, ул.Дунав

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
ДО: ЛЕФТЕР ГЕРАСИМОВ ИЛИЕВ
гр.Джебел,
ДО: САЛИЯ РАСИМ АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №81
ДО: ХАСИБЕ АХМЕД АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №114
ДО: НАЗМИЯ САДУЛА МУХАРЕМ
общ.Разград, с.Лудогорци, ул.Дунав №42
ДО: НАДИЯ САДУЛА АЛИ
гр.Джебел, кв.Прогрес №14
ДО: АСЯ СТАНИМИРОВА АЛЕКСИЕВА
гр.Джебел, кв.Прогрес №114
ДО: ЕЛИСАВЕТА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА
община Кърджали, с.Солище, ул.Първа № 11
ДО: ТАСИМ АЛИЕВ АЛИЕВ
гр.Джебел, кв.Прогрес

Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

            На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-110684/28.03.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, за имоти с идентификатори 20746.503.626 и 20746.503.1419 находящи се в кв.Прогрес, гр.Джебел.

С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в отразяване границите на имот пл.сн.№626, кв.68 по ПУП на гр.Джебел, одобрен със Заповед №882/13.12.1985г.  за имотни граници в кадастралната карта и обособяване на две самостоятелни сгради в имота, представляващи обособени жилища.

            На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

 

Началник на СГКК Кърджали:............................................

                                                           /инж.С.Зафирова/