ДО: Община Джебел с адрес: гр. Джебел ,ул.” Еделвайс” №19 ДО:Собственика на поземлен имот 20746.505.25 с адрес: гр. Джебел, кв. Младост № 2 ДО:Собственика на поземлен имот 20746.505.50 с адрес: гр. Джебел, кв. Младост № 2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: Община Джебел
с адрес: гр. Джебел ,ул.” Еделвайс” №19
ДО:Собственика на поземлен имот 20746.505.25
с адрес: гр. Джебел, кв. Младост № 2
ДО:Собственика на поземлен имот 20746.505.50
с адрес: гр. Джебел, кв. Младост № 2

Публикация на:: 
Кърджали

УВАЖАЕМИ Г-Н Юмер - Кмет на Община Джебел,

УВАЖАЕМИ Г-ДА, собственици на поземлени имоти с идентификатори: 20746.505.25 и 20746.505.50

                На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-101718-05.04.2016г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) –

гр. Кърджали е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на

гр. Джебел, засягащо поземлен имот с идентификатор:20746.505.71 с НТП- второстепенна улица, собственост на Община Джебел и поземлени имоти с идентификатори 20746.505.25 и 20746.505.50 с НТП- Ниско застрояване (до 10 m),чиито собственици са неустановени

     Изменението представлява отстраняване  на непълнота и грешка в КККР на гр. Джебел състоящо се :

 Отразяване на поземлен имот описан в Нотариален акт № 217 том 2 дело 601 от 12.12.1997г., издаден от Служба по вписванията гр.Момчилград, попадащ в поземлен имот с идентификатор 20746.505.29 с НТП- Ниско застрояване (до 10 m),собственост на Ерхан Исмаил Юсеин по документ за собственост: Нотариален акт № 217 том 2 дело 601 от 12.12.1997г., издаден от Служба по вписванията гр.Момчилград,поземлен имот описан в Нотариален акт № 25 том 1 дело44 от 23.07.1985г., издаден от РС гр.Момчилград собственост на Мехмед Иляз Алиосман- наследници  и Неджие Февзи Сали – наследници,попадащ върху поземлени имоти с идентификатори 20746.505.27, 20746.505.28 и 20746.505.50 и отразяване на поземлен имот с НТП- път попадащ върху част от поземлен имот с идентификатор20746.505.25,описан като граница в документите за собственост приложени в преписката.

На основание чл. 51, ал. 5  и   чл.54, ал. 1  от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е  изготвен проект за изменение на КК и КР на гр. ДЖЕБЕЛ

                На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК –Кърджали, находяща се  в гр.Кърджали,

ул. Беломорски № 79 и да направите писмени  искания  и  възражения.

             На основание чл. 54, ал. 4 от ЗКИР ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър за имоти с идентификатори  20746.505.25, 20746.505.27, 20746.505.28  20746.505.29 , 20746.505.50  и 20746.505.71 с адрес: гр. Джебел, област Кърджали,кв. Младост №2

        На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Кърджали и да се публикува на електронната страница на АГКК.

НАЧАЛНИК НА СГКК ............................:

                                         /инж. Ст. Стайков/

(инж.Н.Кючукова по Заповед № РД-20-58/02.05.2017г.