Дo: ОБЩИНА ГР.КЮСТЕНДИЛ До: ГЕОРГИ ДОБРИНОВ НИКОЛОВ До: РАЙЧО ДОБРИНОВ ЦЕКОВ До: ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ОБЩИНА ГР.КЮСТЕНДИЛ

До:
ГЕОРГИ ДОБРИНОВ НИКОЛОВ

До:
РАЙЧО ДОБРИНОВ ЦЕКОВ

До:
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-392583-11.12.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД -02-20-5/15.12.2016 г..г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1259-09.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 41112.503.2384, 41112.503.2386, 41112.503.2385, 41112.503.2385.1, 41112.503.2385.2, 41112.503.2385.3, 41112.503.2385.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1259-09.02.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 09.02.2018 г.    Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

            / инж. Антон Младенов /