До: ОБЩИНА ХАСКОВО ЮСЕИН ЯШАР ЮСЕИН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ХАСКОВО
ЮСЕИН ЯШАР ЮСЕИН

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Емилия Анева Стоянова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-318431-12.10.2017г. с нотариално удостоверение изх.№6247/24.10.2017г. на нотариус Владилена Сиртова и допълнителни материали с вх.№05-14022-24.10.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково, като изменението се състои в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 77195.709.43.3, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, площ: 84 кв.м., брой етажи: 2 и сграда с проектен идентификатор 77195.709.43.4, предназначение: Сграда за търговия, площ: 16 кв.м., брой етажи: 1  по геодезическо заснемане от правоспособно лице по кадастър инж. Атанас Атанасов и заличаване на съществуващи сгради с идентификатори 77195.709.43.1 и 77195.709.43.2 от КККР. Към заявлението не са представени документи удостоверяващи право на собственост или друго вещно право за имота и/или сграда. Сгради с проектни идентификатори 77195.709.43.3 и 77195.709.43.4 са разположени в имот с идентификатор 77195.709.43 - гр.Хасково ул. „Могила“,  собственост на ОБЩИНА ХАСКОВО съгласно Акт за общинска собственост № 13 от 29.10.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Хасково. За сгради с идентификатори 77195.709.43.1 и 77195.709.43.2 в КРНИ е записан собственик ЮСЕИН ЯШАР ЮСЕИН без документ за собственост.

Като заинтересовани лица в седем дневен срок от получаване на настоящото Ви се предоставя възможността да се запознаете на място в СГКК-Хасково на адрес гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №26а, ет.3 с исканото изменение и да изразите своето становище съгласно чл.34, ал.3 от АПК. В случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства различни от приложените по заявлението, СГКК-Хасково ще продължи процедурата по изменението на КККР на землище гр.Хасково, като след постъпване по реда на чл.86 от ЗКИР/ §5, ал.2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъдат актуализирани.

 

          Началник на Службата по геодезия,

                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:

                                      .......................................................

                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА ЮСЕИН ЯШАР ЮСЕИН

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 06.12.2017 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 14.12.2017 г.