Дo: ОБЩИНА ШУМЕН До: ХРИСТО ДАНЧЕВ ХРИСТОВ До: НИКОЛАЙ МАРИЯНОВ ПЕТРОВ До: ЯВОР МАРИЯНОВ ПЕТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ОБЩИНА ШУМЕН

До:
ХРИСТО ДАНЧЕВ ХРИСТОВ

До:
НИКОЛАЙ МАРИЯНОВ ПЕТРОВ

До:
ЯВОР МАРИЯНОВ ПЕТРОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-121794-25.04.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3413-15.05.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 32706.501.15, 32706.501.16, 32706.501.18,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3413-15.05.2017 г.
2. Скица – Проект 15-221566-15.05.2017г.
 
 
 
 

 

 

Дата: 15.05.2017 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /