Дo: ОБЩИНА ШУМЕН До: ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ До: РАЙНА МАЛЧЕВА МИТЕВА До: ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ОБЩИНА ШУМЕН

До:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

До:
РАЙНА МАЛЧЕВА МИТЕВА

До:
ДИМИТРИНКА КОСТОВА ХРИСТОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-340036-30.10.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8641-15.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 46053.501.878, 46053.501.866, 46053.501.866.1, 46053.501.866.2, 46053.501.866.3, 46053.501.866.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8641-15.11.2017 г.
 

 

 

Дата: 05.12.2017 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /