Дo: ОБЩИНА ШУМЕН НИКОЛА КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ОБЩИНА ШУМЕН
НИКОЛА КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-185247-20.06.2017 г.,е извършено изменение на КККР, засягащо поземлен имот с идентификатор 46053.2.517 и нанасяне на нови имоти с идентификатори 46053.2.833 и 46053.2.834 по КК на с. Мадара, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата: 12.07.2017 г.                                             Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                       / инж. Й. Йовчев /