Дo: ОБЩИНА ЯМБОЛ, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7 До: КРЪСТИНКА ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА, гр. Ямбол, жк „Хале“, бл.8, вх.И, ап.145 До: ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ, гр. Ямбол,ул. „Цар Асен“ №2 До: СОБСТВЕНИЦИТЕ на самостоятелни обекти, находящи се на е

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ОБЩИНА ЯМБОЛ, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7
До: КРЪСТИНКА ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА, гр. Ямбол, жк „Хале“, бл.8, вх.И, ап.145
До: ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ, гр. Ямбол,ул. „Цар Асен“ №2
До: СОБСТВЕНИЦИТЕ
на самостоятелни обекти, находящи се на ет.0 в сграда с идентификатор 87374.555.111.1,
с адрес: гр. Ямбол ул. ”Цар Асен” № 2

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-205779-07.07.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5748-07.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 87374.555.111.1.7, 87374.555.111.1.9, 87374.555.111.1.10, 87374.555.111.1.11, 87374.555.111.1.12, 87374.555.111.1.13, 87374.555.111.1.8, 87374.555.111.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5748-07.08.2017 г.
2. Схеми-проект от 07.08.2017г. – 6 броя.

 

 

Дата: 07.08.2017 г.                                            Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:………………….....

                                                / инж. Е. Тенева, съгл. заповед №РД-20-98/27.07.2017г./

 

 
 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:         08.08.2017г.

  Дата на сваляне от таблото:                                                                     23.08.2017г.

  Длъжностно лице: инж. Е. Тенева – гл.експерт СПК