До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ГАРЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 27

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ГАРЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 27

Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-36289/27.11.2017г. по писмо с изх. № 2801-19252/23.11.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.438, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №27.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на  имота с нов документ - АЧОС №2126 вх. рег. №8720, том 25 от 17.11.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /

 

 

    МД

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  09.02.2018 г.