До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 САЛИ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44 ФАДЛИЕ ОСМАНОВА ВЕЛИЕВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44 ЗЮМБЮЛ АРИФОВА КАДИРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

САЛИ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44
ФАДЛИЕ ОСМАНОВА ВЕЛИЕВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44
ЗЮМБЮЛ АРИФОВА КАДИРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-38380/08.12.2017г. по писмо с изх. № 2801-19667/29.11.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.462, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №44.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на  имота с нов документ - АЧОС №2142 вх. рег. №8934, том 25 от 24.11.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /