До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35 СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7

МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35
СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-36294/27.11.2017г. по писмо с изх. № 2801-19252/23.11.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.464, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №40.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица вписани в КР на имота без документ за собственост  с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-25841/19.12.2017г.

 След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2131, вх. рег. №8694, том 25 от 17.11.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /                                                                            

    МД