ДО ОГНЯН ТОДОРОВ ШОПОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ОГНЯН ТОДОРОВ ШОПОВ

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-7279-08.01.2018г. от Николов Юлиянов Колев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.2041.712 и 68134.2041.713с адрес: гр. София, район „Витоша“.

         Изменението се изразява в промяна на граница на поземлен имот с идентификатор  68134.2041.712 по скица-проект №15-54856-29.01.2018г., нанася се УПИ VII-712, кв.36 по регулационен план на м.“в.з.Симеоново-Драгалевци III част“, район „Витоша“ одобрен със заповед №РД-50-09-87/16.03.1990г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-7279-08.01.2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-7279-08.01.2018г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти идентификатори  68134.2041.712 и 68134.2041.713с адрес: гр. София, район „Витоша“, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                             

 

 

Дата на залепване на таблото: 09.02.2018г.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ