ДО ПАНАЙОТ СТАНЧЕВ ПАНЕВ гр. Русе, ул. Плевен №1, ет.4, ап. 7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ПАНАЙОТ СТАНЧЕВ ПАНЕВ
гр. Русе, ул. Плевен №1, ет.4, ап. 7

Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-134816-17.04.2018 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти  с идентификатори  83017.502.901, 83017.502.2025 и 83017.502.2067 по кадастралната карта на гр. Шабла,  Община Шабла,, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на ограничено вещно право.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в посочения срок на становище, процедурата за изменение продължава по законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.06.2018 г.           

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ........................................

                                                                                                /инж.Веселин Атанасов/