ДО ПАНАЙОТИС ПАНАЙОТИДУС ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАЛТАДЖИЕВ АНГЕЛ НИКОЛОВ БАЛТАДЖИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ПАНАЙОТИС ПАНАЙОТИДУС
ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАЛТАДЖИЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ БАЛТАДЖИЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-148253-25.04.2018 г.

на СГКК- Благоевград,

е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕШКОВ и вписване на ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДОНКОВ  като собственик на поземлени имоти с идентификатори 44639.2.145, 44639.2.137 и 44639.2.263, въз основа на Нотариален акт № 110 том 3 рег. 810 дело 496 от 23.04.2018 г.:  Служба по вписванията гр. Сандански.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:  29.05.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/  – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /