Дo: ПАРАШКЕВА БАЛЧЕВА ХИМЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ПАРАШКЕВА БАЛЧЕВА ХИМЧЕВА

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-70030-13.03.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4626-28.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 07079.601.54, 07079.601.118, 07079.601.132, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1097-17.02.2016 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас.

 

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                              НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 25.08.2017 г.