ДО ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ РЕНИ ДРАГАНОВА МИЛАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
РЕНИ ДРАГАНОВА МИЛАНОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-10236-16.01.2017г. от ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ДЖОНДЖУРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имот с идентификатор 68134.1007.1248, от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Триадица”, Столична община, по отношение на който заинтересовани лица са ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ и РЕНИ ДРАГАНОВА МИЛАНОВА с решение от 05.04.2012г.

Предвид горното в седемдневен срок от залепване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч. След изтичане на срока, процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото: 20.03.2017г.