ДО ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПАВЕЛ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-317588-22.12.2014г. от Надежда Асенова Николкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37914.6848.2995, 37914.6848.1787, 37914.6848.1785, с. Кокаляне, район ”Панчарево”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на нови поземлени имоти с идентификатори 37914.6848.3073, 37914.6848.3074 в съотвествие с границите на възстановените с Решение №5590 от 09.01.2002г. на Поземлена комисия общ.Панчарево части от имот №1941, кад.лист №Г-13-6-А от кадастрален план 1954г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10.30 ч. до 12.30 ч., да се запознаете с документите към заявление рег.№01-317588-22.12.2014г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите: на адреса на СГКК София: гр. София, ул. „Мусала” №1; на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№01-317588-22.12.2014г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37914.6848.2995, 37914.6848.1787, 37914.6848.1785, с.Кокаляне, район ”Панчарево”, Столична община като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект.                                                           

 

 

                                   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.11.2017 г.