ДО: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ГР. БУРГАС

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
ГР. БУРГАС

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че във връзка с изпълнително дело №20168030402424 срещу длъжника Павлина Димитрова Драганова в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ гр. Бургас постъпи заявление вх. № 01-47842-21.02.2017 г., подадено от ЧСИ Таня Маджарова, с което се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево по отношение на имоти с идентификатори 48619.36.126 и 48619.47.694.

От извършена справка по кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на гр. Царево, община Царево, област Бургас, се установи, че върху ПИ 48619.36.126 е вписана собственост във лицето на – Никола Драганов Саватев и Драган Николов Драганов, а върху имот 48619.47.694 е вписана собственост във лицето на Никола Драганов Саватев. За гореописаните имоти има изработени проекти за делба по искане на Драган Николов Драганов и Димитър Николов Драганов, с вх.№01-119171-27.04.2015 г. в СГКК-Бургас.  Делбата е финализирана с нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас, който акт до този момент не е бил предоставен в СГКК-Бургас за отразяване в кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на г.Царево, необходимо условие за поддържане на КККР в актуално състояние.

Във връзка с чл. 61 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото писмо, Ви съобщаваме, че нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас е предоставен в СГКК-Бургас от ЧСИ Таня Маджарова с вх. № 01-47842-21.02.2017 г./наш/ и във връзка с това са извършени изменения в КККР на гр.Царево по отношение на ПИ 48619.36.126 и ПИ 48619.47.694, а именно: Разделяне на имот 48619.36.126 на два нови имота с идентификатори 48619.36.139 и 48619.36.140. Вписване на нов собственик за ПИ 48619.36.139 в лицето на Драган Николов Драганов, съгласно нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас. Вписване на нов собственик за ПИ 48619.36.140 в лицето на Димитър Николов Драганов, съгласно нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас и разделяне на имот 48619.47.694 на два нови имота с идентификатори 48619.47.729 и 48619.47.730. Вписване на нов собственик за ПИ 48619.47.729 в лицето на Драган Николов Драганов, съгласно нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас. Вписване на нов собственик за ПИ 48619.47.730 в лицето на Димитър Николов Драганов, съгласно нотариален акт за доброволна делба №83, том 4, дело 378, рег.1225 от 26.06.2015 г. на  Служба по вписванията Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                                                               ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

                                                                                                                             Заповед № РД-20-54/02.05.2017

                                                                                                                             на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 03.05.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 18.05.2017