ДО ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА КРАСИМИР ИЛИЕВ АВРИОНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА КРАСИМИР ИЛИЕВ АВРИОНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

      На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег.                   № 01-321508/16.10.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, подадено от Трифон Аврионов и Димитър Аврионов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти , състоящо се в допълване на 2 броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 17395.501.1378.1.1 и 17395.501.1378.1.2 в сграда с идентификатор 17395.501.1378.1, на основание Удостоверение изх. № 94-00-2486(1)/28.09.2017 г. на Община Гоце Делчев, Нотариален акт № 239/02.06.1970 г. на Районен съд – Гоце Делчев и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

    Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

         Дата на поставяне на таблото: 04.12.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 12.12.2017 г.

Длъжностно лице- Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/ :

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:                       

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-БЛАГОЕВГРАД