ДО ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ № 22, ВХ.А, ЕТ.4, АП.12 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА
УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ № 22,
ВХ.А, ЕТ.4, АП.12
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Митьо Тенев Митев  е подал пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-207985-11.07.2017г., с което желаят да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри  по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проекта за изменение включва, заличаване на сграда с идентификатор 68850.524.431.5 и обособяване на нейно място на три сгради - постройки на допълващото застрояване, за които са определение идентификатори 68850.524.431.6, 68850.524.431.7 и 68850.524.431.8. За исканото изменение са приложени Разрешение за строеж за стопанска постройка № 110/01.04.1998г., копие от одобрен на 20.03.1998г. архитектурен проект за стопанска постройка и Договор за отсъпено право на строеж за стопанска постройка от 25.02.1998г., издаден от община Стара Загора. Съгласно  вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатата от изменението сграда сте заинтересувани лица по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                  (инж. Дияна Балева)

ГА

 

Дата на залепване: 09.08.2017 г.