До: Пенка Костадинова Добрева ул. „Георги Кирков” № 40 с. Скутаре, общ. „Марица”, обл. Пловдив До: Рангел Димитров Танев ул. „Солунска” № 25, ет. 1, ап. 3 гр. Пловдив До: Рангел Георгиев Георгиев ул. „Пере Тошев” № 28, ет. 7, ап. 20 гр. Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: Пенка Костадинова Добрева
ул. „Георги Кирков” № 40
с. Скутаре, общ. „Марица”, обл. Пловдив

До: Рангел Димитров Танев
ул. „Солунска” № 25, ет. 1, ап. 3
гр. Пловдив

До: Рангел Георгиев Георгиев
ул. „Пере Тошев” № 28, ет. 7, ап. 20
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-49807/22.02.2017 г. от Катерина Василева Козарска  в  СГКК – гр. Пловдив, подадено на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. Войводиново, общ. „Марица”, засягащо поземлен имот с идентификатор 11845.9.9, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъдете уведомени отново за приключване на процедурата.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 19.04.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.04.2017 г.