ДО ПЕНКА ЛАМБЕВА ИВАНОВА ДИЛЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА БОРИС ПАНЕВ ИВАНОВ ПЕНЧО ПАНЕВ ИВАНОВ ЕВГЕНИЯ ЯНЕВА ЛЕФТЕРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ПЕНКА ЛАМБЕВА ИВАНОВА
ДИЛЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА
БОРИС ПАНЕВ ИВАНОВ
ПЕНЧО ПАНЕВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЯ ЯНЕВА ЛЕФТЕРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-72488-26.02.2018г. от  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на контура на сграда с идентификатор 68134.1107.21.1, с адрес район Красна поляна, Столична община, ул. Ташкови ливади № 22, по скица-проект № 15-172713-21.03.2018г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-72488-26.02.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-72488-26.02.2018г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и

 

 

 

 

кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на контура на сграда с идентификатор 68134.1107.21.1, с адрес район Красна поляна, Столична община, ул. Ташкови ливади № 22, по скица – проект № 15-172713-21.03.2018г., като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.           

 

Приложение: Скица – проект.     

 

 

                          НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                   ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Изготвил:

                  иинж. М. Андонова