ДО: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАНДАРОВ ДО: ТОШКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАНДАРОВ
ДО: ТОШКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-337400-27.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3033-16.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.706.894, 07079.706.894.1, 07079.706.894.2, 07079.706.894.3, 07079.706.894.4,  07079.706.894.5, 07079.706.894.6, 07079.706.894.7, 07079.706.894.8 по кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3033-16.04.2018 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2018 г.