ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра, Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-371729-22.11.2017г. от Снежана Любомирова Илиева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.508.1196 район „Сердика”, Столична община.

Изменението в КРНИ е извършено на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР и се състои в записване на данни за собственик Лиляна Величкова Коцева с Протокол № 25, том III, рег. 2570 от 23.02.1982г., на Служба по вписванията гр. София.

След изменението в КРНИ за поземлен имот с идентификатор 68134.508.1196 район „Сердика”, са записани следните данни за собствениците и актовете, от които те черпят правата си:

Лиляна Величкова Коцева с Протокол № 25, том III, рег. 2570 от 23.02.1982г., на Служба по вписванията гр. София.

Петър Георгиев Владимиров с Нотариален акт №193, том LLII, дело 20050 от 30.07.1897г. на Служба по вписванията гр.София.

Владимир Георгиев Владимиров с Нотариален акт №193, том LLII, дело 20050 от 30.07.1897г. на Служба по вписванията гр.София.

Съобщаване за извършената промяна по  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидено изрично за случаи на изменение на данни по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, когато се записват данни и за други лица с противопоставими права и документите за тях, като заинтересуваните лица, ако счетат че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

                                  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото: 12.03.2018г.