До ПЕТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ АНТОН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ПЕТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
АНТОН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-239778-07.08.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2675-02.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.508.489, 68134.508.1047, 68134.508.1826, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2563-28.03.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

   НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 16.05.2018 г.