До: ПЕТЪР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ ГР. ХАСКОВО, П.К. 6300

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ПЕТЪР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ
ГР. ХАСКОВО, П.К. 6300
Ж.К. „БАДЕМА(ТРИМАТА РЕМСИСТИ)“ № 20
ВХ. Г, ЕТ. 2, АП. 27
До:
ТОДОР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ
ГР. ХАСКОВО, П.К. 6300
Ж.К. „БАДЕМА(ТРИМАТА РЕМСИСТИ)“ № 20
ВХ. Г, ЕТ. 2, АП. 27
До:
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШИПКОВЕНСКА
ГР. СОФИЯ,БУЛ.“ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №111
ВХ. 1, ЕТ. 8, АП. 810

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-266000-29.08.2017 г. от СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ ШИПКОВЕНСКИ И ТАНЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатор 72343.500.332 и 72343.500.333  по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, одобрени със Заповед № РД-18-16 / 06.03.2009 г., издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                         / инж. д. калчева /

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2017 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2017 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................

                          (име, фамилия, длъжност; подпис)