ДО ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-78354-02.03.2018 г. от " БЕСТРОЙ БГ" ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявена промяна на очертанието на самостоятелен обект с идентификатор 68134.204.118.1.28 – ап. 5, ул. „Григор Начевич” № 18, район „Красно село“, Столична община, като се засяга самостоятелeн обект в сграда с идентификатор 68134.204.118.1.38 по отношение на който сте заинтересовано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-78354-02.03.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

 

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

 

             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  14.05.2018г.