ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ гр. Бургас постъпи заявление вх. № 01-18754-16.01.2018 г., подадено от „ДЮНИ“ АД, с което заявителят желае Вие – Петър Стоянов Божков, да бъдете заличен като собственик на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.11.18 по кадастралната карта на с.гр. Созопол, община Созопол, област Бургас.

Заявителят мотивира искането си с приложения към заявлението документ:

  • Решение № 413/10.11.2017 г. на Бургаски окръжен съд, по гр. дело № 1423/2017, влязло в сила на 13.12.2017 г., с което Съдът решава, че приема за установено по отношение на „ДЮНИ“ АД, че не сте собственик на ПИ с идентификатор 67800.11.18.

На основание влязлото в сила съдебно решение, във връзка с чл. 53а, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на гр. Созопол по отношение ПИ с идентификатор 67800.11.18, изразяващо се в заличаването на Петър Стоянов Божков като собственик на посочения имот.

Чрез настоящото писмо, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Ви съобщаваме за извършените изменения в КРНИ на гр. Созопол.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас  и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2018 г.