ДО ПЕТЯ НИКОЛОВА СТРАТИЕВА МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ПЕНОВ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ОТРЕПИНА ВЪЛКА МИХНЕВА ПЕЕВА И ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЕВ ВЕНЦИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ГИЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ПЕТЯ НИКОЛОВА СТРАТИЕВА
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ПЕНОВ
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ОТРЕПИНА
ВЪЛКА МИХНЕВА ПЕЕВА И
ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЕВ
ВЕНЦИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ГИЧЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас е постъпило заявление вх. № 01-286655-15.09.2017 г., подадено от „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД, с което заявителят желае да бъде вписан за собственик на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 51500.503.239.1.6, представляващ апартамент № 5 (ляв спрямо стълбищната клетка), находящ се в гр. Несебър, ж.к. „Черно море“ на трети жилищен етаж на сграда, изградена в УПИ IV, кв. 15, при граници на апартамента: изток – външен зид, запад – външен зид, север – калканен зид, юг – ап. 6 и стълбищна клетка.

От извършена справка по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Несебър се установи, че посоченият по-горе апартамент № 5 е индивидуализиран със СОС с идентификатор 51500.503.239.1.5, което не съответства на описаните граници на апартамента.

След внимателен прочит на намиращите се в архива на СГКК – Бургас документи за собственост, отнасящи се за нанесените в сградата самостоятелни обекти (общо 8 броя) се установи, че всички жилища – от апартамент № 1 до апартамент № 6, както и студио № 1 и студио № 2 намиращи се на четвърти терасовиден етаж, са неправилно индивидуализирани. Всички леви (по отношение на стълбищната клетка) апартаменти са индивидуализирани с десните и обратно. Поради неправилната индивидуализация е извършено и неточно вписване по отношение собствеността върху жилищата.

Предвид констатираната неточност по отношение вписаната собственост върху СОС, нанесени в сграда с идентификатор 51500.503.239.1,  следва да бъде извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ по отношение собствеността върху СОС. Затова, на основание чл. 26, във връзка с чл. 34, ал. 3, от АПК, Ви отправям настоящото уведомление, като Ви приканвам в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по казуса, като при необходимост приложите документ за собственост.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 30.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 08.12.2017 г.