ДО ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ МАРКОВ УЛ. “КАП. НИКОЛА АНДРЕЕВ“ № 7, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 9 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ МАРКОВ
УЛ. “КАП. НИКОЛА АНДРЕЕВ“ № 7,
ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 9
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Стефка Николова Илиева е подала  пред СГКК – Стара Загора  заявление с вх. № 01-151121-27.04.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора.

За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора относно сграда с идентификатор 68850.501.521.3 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проектът за изменение включва заличаване на самостоятелен обект с идентификатор 68850.501.521.3.9 и нанасяне в кадастралната карта и регистри на нови самостоятелни обекти, разположен на етаж пети от сграда с идентификатор 68850.501.521.3. За нанасянето на новите обекти  на кадастъра са приложени: Протокол за съдебна делба от 21.05.2002 г. по гр. дело № 873 на Старозагорски районен съд, и проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно наличните по преписката документи за собственост и вписаните в кадастралния регистър данни за собственост и права за самостоятелен обект с идентификатор 68850.501.521.3.9 сте заинтересувано лице по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                            (инж. Дияна Балева)

ВИ

 

 

 

 

Дата на залепване: 12.06.2018г.