ДО ПЛАМЕН ТАШЕВ ТАШЕВ БЛАГОЕВГРАД, Ул. „Броди“ № 2, ет. 7, ап. 20

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО ПЛАМЕН ТАШЕВ ТАШЕВ
БЛАГОЕВГРАД,
Ул. „Броди“ № 2, ет. 7, ап. 20

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

УВАЖАЕМИ  Г-Н ТАШЕВ,

 

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,Ви уведомяваме, че с Протокол № 8/06.02.2018 г. на СГКК - гр. БЛАГОЕВГРАД са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на Поземлен имот 68792.720.1,  земл. на с. Логодаж, общ. Благоевград.

Материалите са на разположение в СГКК - гр. Благоевград.

В 14-дневен срок от обявяването на  това съобщение  можете да направите справка по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри в СГКК – гр. Благоевград, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.06.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт `АО`:

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. БЛАГОЕВГРАД:…………………

                                              / инж. Валери Тимев /