ДО ПОЛЯ МАРКОВА КАСАБОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ПОЛЯ МАРКОВА КАСАБОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАСАБОВА,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-177959-14.06.2017 от Иван Станев Стойчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти” за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.514.171.1.48 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Клокотноца” № 2, ет.13, ап.49

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за посочения в заявлението самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.514.171.1.48 като собственик е записана Ирина Христова Маркова с документ за собственост – няма документ за собственост.

Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на Ирина Христова Маркова като собственик и записване на Иван Станев Стойчев като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.514.171.1.48  с документ за собственост  – Нотариален акт № 91, т.10, рег.№ 2394, дело № 4079 издаден на 02.09.1997 г. от Районен съд Велико Търново  .

На основание чл. 34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-177959-14.06.2017 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в приемната на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-177959-14.06.2017,  СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.514.171.1.48 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. “Клокотноца” № 2, ет.13, ап.49.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.       

 

С уважение:                                                                                       

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото:12.07.2017 г.        

Дата на сваляне от таблото:    20.07.2017 г.

 

Длъжностно лице:..................................................

                  /инж.Милко Недялков, младши експерт АО/