До: ПРЕСЛАВА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ПРЕСЛАВА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-391134 / 08.12.2017 г. от ЙОТО ГАНЧЕВ ЙОТОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 72343.500.1719, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, одобрени със Заповед № 18-16 / 06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                         / инж. в. кръстев/

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 20.02.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................