Дo: ПЪРВОЛЕТА КИРИЛОВА ИВАНОВА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ПЪРВОЛЕТА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-276944-09.09.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2332-03.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 37914.6846.564, 37914.6846.576, 37914.6846.202, 37914.6846.227, 37914.6846.369, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2332-03.04.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-2332-03.04.2017 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.05.2017 г.