ДО РАДКА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА ДО МАРИЯН ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
РАДКА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА

ДО
МАРИЯН ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-90510-14.03.2018 г. от Ася Михайлова Михайлова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  68134.2042.845, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

            Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.2042.2714 и 68134.2042.2715 по скица-проект № 15-215559-10.04.2018 г., в съответствие с граница на имот планоснимачен номер 001036, месността „Шумако” в землището на кв. Симеоново, гр. София и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-90510-14.03.2018 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-90510-14.03.2018 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  68134.2042.845, с адрес: гр. София, район Витоша, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение:

  1. Скица – проект № 15-215559-10.04.2018 г.                

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ