До: РАЙЧО ВАСИЛОВ РАДКОВ Адрес: С. СГУРОВО Дърводелски цех До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До:СЕВДАЛИНА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: РАЙЧО ВАСИЛОВ РАДКОВ
Адрес: С. СГУРОВО
Дърводелски цех
До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. София
жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. София
жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
До:СЕВДАЛИНА ЕВЛОГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
Адрес:гр. София,
ж-к"Люлин" № 349, вх. А, ет. 9, ап. 41
До: ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
Адрес: гр. Кюстендил,
ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,
вх.А, ет.5,ап.15
До: АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ПРОТЕГЕРСКА
Адрес: гр. Кюстендил,
ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,вх.А, ет. 5, ап. 15
До: БОГОМИЛ ПЕТРОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. Кюстендил,
ЖК"ЗАПАД" № 89, вх. А, ет. 4, ап. 1
До: ВЕНЕТА ПЕТРОВА ТАСЕВА
Адрес: гр. Кюстендил
ул. ЦАР ПЕТЪР № 11, ет 10, ап. 37

Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-59915-15.02.2018 г., подадена на основание  чл 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД -02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3108-18.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 41112.503.490, 41112.503.491, 41112.503.491.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3108-18.04.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 18.04.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                              / инж. Антон Младенов /