Дo: РАЙКА СТАНОЕВА КАРАУШЕВА ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА ХРИСТИЯН ИВАНОВ КЬОСЕВ МАРИЯНА АНГЕЛОВА КЬОСЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
РАЙКА СТАНОЕВА КАРАУШЕВА
ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИЯН ИВАНОВ КЬОСЕВ
МАРИЯНА АНГЕЛОВА КЬОСЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-254047-17.08.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8397-08.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.802.1640, 68134.802.2146, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-8397-08.11.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-8397-08.11.2017 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 09.02.2018 г.