До: РАСИМ ТАСИМОВ ХАШИМОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
РАСИМ ТАСИМОВ ХАШИМОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Наим Тасим Ибрям и Садет Сали Хашим, лично са себе си и като упълномощемо лице от Мирена Савова Шибилова са  подали пред СГКК-Хасково, заявление вх.№05-13193-09.10.2017г., вх.№05-8092-25.07.2016г. и вх.№94-5211-08.07.2013г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за сграда с идентификатор 77195.719.204.1 (с адм.адрес гр.Хасково, ул.“Зайчар“№56). Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти в сградата (СОС) по проект за изменение на КК изработен от правоспособно лице по кадастър.

Като заинтересовано лице в 7-седем дневен срок от получаване на настоящото Ви се предоставя възможността да се запознаете на място в СГКК-Хасково на адрес гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №26а, ет.3 с исканото изменение и да изразите своето становище съгласно чл.34, ал.3 от АПК.

След изтичане на определения срок Ви уведомяваме, че ще продължи процедурата за изменение на КККР на землище гр.Хасково при спазване на законоустановения ред в Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

 

 

 

          Началник на Службата по геодезия,

                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:

                                      .......................................................

                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

 

Дата на поставяне на таблото: 10.04.2018

Дата на сваляне от таблото: 18.04.2018