Дo: РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Дo: ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ Дo: ЛИЛЯНА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Дo:
ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ

Дo:
ЛИЛЯНА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-312382-09.10.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9986-29.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.2562, 68134.2046.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-9986-29.12.2017 г.
2. Копие на Скица – проект № 15-555054-07.11.2017 г.

 

 

            НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на залепване на таблото:  08.02.2018г.