ДО: РОСИЦА АНГЕЛОВА СПИЛКОВА Адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 7, ап. 2, гр. Асеновград ДО: ИВАН ПЕТРОВ КИРДОВ Адрес: ул. „Цар Иван Асен“ № 104, ет. 5, ап. 45, гр. Асеновград

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: РОСИЦА АНГЕЛОВА СПИЛКОВА
Адрес: ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 7, ап. 2, гр. Асеновград

ДО: ИВАН ПЕТРОВ КИРДОВ
Адрес: ул. „Цар Иван Асен“ № 104, ет. 5, ап. 45, гр. Асеновград

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-58489-14.02.2018 г. в СГКК-Пловдив от Лиляна Михайлова Христева, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е приключило производството за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Асеновград, Община Асеновград засягащо ПИ с ИД - 00702.516.367 и 00702.516.368, за които в кадастралния регистър е добавен, като собственик ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ХРИСТЕВА с документ за собственост Нотариален акт, съставен въз основа на давностно владение №19, том 2, вх.рег.427, дело №192 от 09.02.2018 г. на АВ Служба по вписванията-Асеновград.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото: 29.05.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 06.06.2018 г.