До: РОСИЦА БОРИСОВА ПАВЛОВА Ул. Народно хоро №40, вх.А, ет.3, ап.7 Гр. София пк 1618 До: ТРАЯНКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА Ул. инж. Борислав Огойски №21 Гр.София пк 1614

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
РОСИЦА БОРИСОВА ПАВЛОВА
Ул. Народно хоро №40, вх.А, ет.3, ап.7
Гр. София пк 1618

До:
ТРАЯНКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА
Ул. инж. Борислав Огойски №21
Гр.София пк 1614

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 31576-06.02.2017г. от Атанас Младенов Йорданов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд за поземлен имот с идентификатор 38978.900.7186, за който в КРНИ като вид собственост е записана: „Частна” и НТП: „Ниско застрояване (до 10м)”.

Изменението се изразява в нанасяне на нови имоти с проектни идентификатори 38978.900.7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297 и се извършва въз основа на кадастрален и регулационен план на гр. Костинброд, одобрен със заповед АБ-147 от 30.04.1983г., заповед 1071/2012 и документ, удостоверяващ правото на собственост: Договор   № 55 том VIII рег. 1982 от 21.11.2014г., вписан в Служба по вписвания гр. Костинброд

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявления вх. № 31576-06.02.2017г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявления вх. № 31576-06.02.2017г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Дата на поставяне на таблото: 18.04.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

  Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                                     /инж. Росен Борисов/

                                                                                                                         Зап.№ РД-20-43/07.04.2017г.