До РОСИЦА ДЕЯНОВА КОСТАДИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
РОСИЦА ДЕЯНОВА КОСТАДИНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-51258-22.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6259-25.08.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1979.1628, 68134.1979.1631 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-6259-25.08.2017 г.
2. Копие от скица – проект № 15-210715-09.05.2017

 

 

 

 

 

 

                                         ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:….........…………….....…

                                                                                                             / инж. Мария Петрова /

                                                                    заповед РД-20-132/29.09.2017 г. изменена със

                                                                    заповед РД -20-132-1/02.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.10.2017 г.