До: РОСИЦА КАЛОФЕРОВА ЛАЛАБОНОВА ул. „24-та” №1, с. Богданица, общ. Садово

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: РОСИЦА КАЛОФЕРОВА ЛАЛАБОНОВА
ул. „24-та” №1, с. Богданица, общ. Садово

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-339258-30.10.2017 г. от Добринка Йорданова Гирджева, пълномощник на Екатерина Георгиева Гирджева, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, представляващо отразяване на самостоятелни обекти в сграса с идентификатор 00702.512.42.2, за която в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 12.01.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 22.01.2018 г.