До: РОСИЦА КОСТАДИНОВА РАДИЧКОВА КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ РАДЕНКОВ СТАНКА РАДЕНКОВА ТОДОРОВА ГАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА ИВАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:

РОСИЦА КОСТАДИНОВА РАДИЧКОВА

КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ РАДЕНКОВ

СТАНКА РАДЕНКОВА ТОДОРОВА

ГАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-233958-01.08.2017 г. подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5865-10.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 52009.503.390.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5865-10.08.2017 г.
 

 

 

Дата: 10.08.2017 г.                                        За Началник на СГКК-Шумен..................................

/инж.С.Василев –

Заповед РД-20-99 / 02.08.2017 г./