До: Росица Славчева Янкова ул. „Фредерик Ж. Кюри” № 26 гр. Пловдив До: Богдан Златков Еремиев ул. „Фредерик Ж. Кюри” № 26 гр. Пловдив До: Никола Цанков Рангелов ул. „Куклен” № 2, ет. 1, ап. 4 гр. Пловдив До: Мария Георгева Михайлова ЖК „Илинден

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: Росица Славчева Янкова
ул. „Фредерик Ж. Кюри” № 26
гр. Пловдив

До: Богдан Златков Еремиев
ул. „Фредерик Ж. Кюри” № 26
гр. Пловдив

До: Никола Цанков Рангелов
ул. „Куклен” № 2, ет. 1, ап. 4
гр. Пловдив

До: Мария Георгева Михайлова
ЖК „Илинден”, бл. 79, вх. Г, ет. 6, ап. 82
гр. София
До: Николай Димитров Джумерски
ул. „Славееви гори” № 31, ет. 4, ап. 12
гр. Пловдив

До: Петя Димитрова Джумерска
ул. „Славееви гори” № 31, ет. 4, ап. 12
гр. Пловдив

До: Никола Рангелов Цанков
ул. „Богомил” № 81, ет. 4, ап. 11
гр. Пловдив

До: Тодора Георгиева Матева
ул. „Георги Димитров” № 5
с. Крислово, общ. „Марица”, обл. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-211817/13.07.2017 г. от Илия Стоянов Величков, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крислово, общ. "Марица", засягащо поземлен имот с идентификатор с идентификатор 39918.14.18, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административното производство. При неизразяване на становище процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. Ще бъде издадена заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 06.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 13.10.2017 г.