До: РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА До: РУМЯНА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА До: ЮРИ ИВОР АНГЕЛОВ НАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

До:
РУМЯНА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА

До:
ЮРИ ИВОР АНГЕЛОВ НАНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-158333-29.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-8136-30.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1930.156, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-8136-30.10.2017 г.

 

                                                                                            Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                                      / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото: 06.12.2017г