До: РУМЕН ДИМИТРОВ ЛИЧЕВ комплекс „Стария възел” №6, ет.2, ап. 23 гр. Несебър, обл. Бургас

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: РУМЕН ДИМИТРОВ ЛИЧЕВ
комплекс „Стария възел” №6, ет.2, ап. 23
гр. Несебър, обл. Бургас

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-64721-07.03.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3330-11.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 47086.44.60, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3330-11.05.2017 г.

 

 

                                                                              Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 19.06.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 01.07.2017 г.