ДО РУМЕН ВАНГЕЛОВ БАЛТОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО РУМЕН ВАНГЕЛОВ БАЛТОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-289721-19.09.2017 г.

на СГКК- Благоевград,

е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на АНДОН ВАНГЕЛОВ БАЛТОВ  и вписване на АНДОН ТРАЙКОВ БАЛТОВ като собственик на Поземлен имот с идентификатор 56126.334.4, въз основа на Нотариален акт № 127 том 6 рег. 1779 дело 926 от 15.09.2017 г.:  Служба по вписванията гр. Петрич.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 29.11.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт `АО`: