ДO: РУМЯНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДO:
РУМЯНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-171469 / 14.05.2018 г. от ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА ИЛИЕВА  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на имот с идентификатор 43952.512.113  по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.  Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: 

 

                        / инж. Д. КАЛЧЕВА/

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.06.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 20.06.2018 г.

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................