Дo: РУМЯНА НЕСТОРОВА КИРИЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
РУМЯНА НЕСТОРОВА КИРИЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-229607-27.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7540-10.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.303.226, 68134.303.226.2, 68134.303.226.3, 68134.303.227.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-7540-10.10.2017 г. на Началника на СГКК гр. София.

 

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-7540-10.10.2017 г.
2. Копие от скица – проект.

 

Дата: 10.10.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на таблото: 09.11.2017 г.